Legateren

De kerk mee laten delen in uw erfenis
Uw plaatselijke kerk is het allerbeste goede doel om via een legaat of erfstelling op te nemen in uw testament, immers het werk van God moet doorgang vinden.
Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kunt u uw kerk financieel steunen. Daarvoor is altijd een testament nodig dat door een notaris wordt opgemaakt.
Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een legaat of een erfstelling.
Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak – bijvoorbeeld een huis – aan de kerk wordt gelegateerd.
Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.
Bij legaten en erfstellingen aan de kerk is er een vrijstelling van erfbelasting.
Het is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling op tijd via een notaris in uw testament vast te leggen. U kunt uw geld of bezittingen nalaten aan de Protestantse Gemeente te Wolvega, Postbus 20, 870 AA Wolvega. Volgens de kerkorde zijn het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie de bevoegde rechtspersonen die uw nalatenschap kunnen ontvangen.
Wilt u binnen de kerk een bepaald aspect van het kerkenwerk aanwijzen, hetzij voor een deel of het geheel, dan moet u dit bij de notaris duidelijk aangeven en laten vastleggen in uw testament.
Binnen de kerk zijn er diverse bestemmingen, bijvoorbeeld de diaconie, de zending, het jeugdwerk of de Oost-Europa commissie. Wordt er geen speciale bestemming genoemd dan wordt de schenking in het geheel bestemd voor het werk van het College van Kerkrentmeesters.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters

Het College van Diakenen