Diaconie

Onze Missie

Als kerk vormen we een gemeenschap met God en met elkaar.
Daar gaat vreugde vanuit, die niet ophoudt bij de kerkmuren maar er juist begint.
Met respect en waardering voor ieders eigen inbreng willen wij met elkaar omgaan.
We weten ons geïnspireerd door Jezus Christus en delen dat met elkaar.
Zo zijn we een kerk in beweging die wil groeien.

De Bijbelse basis

Hoewel meerdere teksten de diaconale opdracht uitdragen, mogen de woorden die Jezus ons leerde en die Matteüs heeft opgeschreven, toch wel hier als basis worden beschouwd: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling maar u heeft Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken maar u heeft Mij kleren gegeven. Ik was ziek maar u heeft Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis maar u bent bij Mij geweest. Toen u dit voor één van Mijn minste broeders deed, deed u het voor Mij”.(Mattheus 25: 35-36, 40)

Project diaconie op de kaart

Na een eerdere aankondiging dat de diaconie van zich zal laten horen d.m.v. het project “diaconie op de kaart“ heeft de zgn. aftrap op startzondag 8 september 2013 plaatsgevonden.

Het project is geboren uit het feit dat de diaconie meer voor het voetlicht wil treden binnen onze gemeente en bekendheid gaat/wil geven waar de ontvangen gelden voor of aan worden besteed.

Zondag 8 september 2013 (startzondag) is d.m.v. het tonen van een filmpje (opnames Agnieta Reuvekamp en montage Wouter Bos) en het onthullen van de poster (ontworpen door Hiddo de Jong) duidelijk geworden waar de diaconie voor staat. Poster en filmpje namen u/je nl mee naar een diaconaal jaar met 4 clusters. T.w. Noodhulp, Zorg, Kind en Toekomst en Eigen activiteiten.

Doel/uitganspunt van het project diaconie op de kaart is dat de diaconie ieder kwartaal een cluster centraal stelt (zie ook poster in de kerkgebouwen) en in die bewuste periode een diaconiecollecte (2e collecte) als doelcollecte aan u/jou gaat presenteren gericht uiteraard op het zgn. “kwartaalcluster”. Dit alles onder het motto “Kollekteren en dan presteren”.

De Diaconie.

College van diakenen
Voorzitter :
Dhr. H. Krikke  
Penningmeester :
Dhr. C.J. Jonkers  
Secretaris :
Mevr. H.L. Broekema-Huising  
Diakenen :
Dhr. A. van der Molen  
Dhr. F. Rolevink  
Dhr. F. Hofstra  
Mevr. I. Sumera  
Dhr. M. Faber
Mevr. C. Swart-de Jong

Mevr. E. Pesman-Voortman

Jeugddiaken :
Mevr. M. van Delft
Bankrekeningnummer 3719.02.142 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te Wolvega.

Contact:
Scribadiaconie@pkn-wolvega.nl  en diaconie@pkn-wolvega.nl