Toelichting agendapunt “Rapport commissie Toekomst”

Nieuws

Korte toelichting en duiding van de kerkenraad bij het agendapunt “Rapport commissie Toekomst” dat besproken wordt op de gemeenteavond van 24 mei 2022.

De kerkenraad is blij dat het eindrapport van de commissie Toekomst er nu ligt. U kunt het vinden op de website van onze protestantse gemeente. U kunt de digitale versie van het eindrapport opvragen bij de scriba.

Er is veel werk verzet door de commissie en dat levert een lijvig rapport (54 pagina’s) op met op de hoofdlijn twee voorstellen/adviezen/opties, waarover de kerkenraad, gehoord de gemeenteleden, later een besluit moet nemen:

– concentreer alle kerkelijke activiteiten op de locatie Kerk op de Hoogte/De Ark

– concentreer alle kerkelijke activiteiten op de locatie Ichtuskerk/De Rank.

In het vroege voorjaar van 2021 verscheen het Tussenrapport van de commissie Toekomst. De kerkenraad heeft toen het besluit genomen om het aantal opties dat de commissie nader wilde uitwerken te beperken tot twee. Dit besluit is toen bekend gemaakt en uitvoerig toegelicht in Onze Gids.

Met de informatie van het Tussenrapport besloot de kerkenraad onder andere dat het gebouw Kerk op de Hoogte, los van verdere keuzes, in eigendom kon blijven van onze protestantse gemeente. De structurele jaarlijkse exploitatielasten vielen relatief mee (€ 12.000,–). Gevraagd werd aan de commissie om nader te adviseren over exploitatie in eigen beheer of onderbrengen in een Stichting. In haar eindrapport besteed de commissie daaraan de nodige aandacht.

Uit het eindrapport blijkt nu echter dat de structurele exploitatiekosten van de Kerk op de Hoogte veel hoger zijn dan eerder begroot en gerapporteerd in het Tussenrapport. Die structurele kosten lopen nu op tot bijna € 20.000,– per jaar. Daar komen dan nog bij de (investerings-) lasten van groot onderhoud (het niet subsidiabele gedeelte).

Dit gewijzigde gegeven is voor de kerkenraad aanleiding om haar besluit op de Tussenrapportage (gebouw Kerk op de Hoogte blijft sowieso in ons eigendom) te heroverwegen.

In het eindrapport is helder geformuleerd dat het maken van ingrijpende keuzes onafwendbaar is. We kunnen niet alle gebouwen in eigendom en exploitatie houden. Op de gemeentevergadering van 24 mei 2022, maakt de kerkenraad een start met het informeren van de gemeente en het keuzeproces. Dat doen we zorgvuldig, niet lichtvaardig.

In het rapport staat veel financiële informatie. Dat is belangrijk en het helpt bij het besluitvormingsproces. De kerkenraad (en ook de commissie) realiseert zich dat een deel van de cijfers al weer gedateerd zijn. Zo zijn de prijzen van onroerend goed intussen enorm gestegen ten opzichte van de taxaties die in het rapport staan. Ook heeft de kerkenraad enkele jaren geleden besloten om niet te investeren in groot onderhoud, in afwachting van de adviezen van de commissie en de besluitvorming daarover. Kortom er is nu sprake van achterstallig onderhoud bij onze (kerk-) gebouwen. We kunnen en mogen dat noodzakelijke onderhoud niet voor ons uit blijven schuiven.

Het rapport maakt duidelijk dat beide kerkgebouwen gedateerd zijn, onderhoudsgevoelig zijn en vanuit duurzaamheid en energiegebruik ongunstig scoren. In het rapport worden schattingen van noodzakelijke investeringen in verduurzamen en groot onderhoud genoemd. Dat zijn globale schattingen; er liggen geen concrete plannen. Nadat een locatiekeuze is gemaakt voor de protestantse kerk van de toekomst in Wolvega zullen concrete plannen/ideeën moeten worden gemaakt en financieel worden uitgewerkt.

De kerkenraad overweegt en adviseert om tot een gefundeerde locatiekeuze te komen. De kerkenraad beseft zich terdege dat een locatiekeuze een ingrijpende keuze is. Immers kiezen voor de ene locatie betekent afstoten van eigendommen op de andere locatie. Toch valt aan het maken van keuzes niet te ontkomen. Er is een economisch/zakelijke kant aan het hebben/ c.q afstoten van kerkelijke gebouwen, maar evenzeer een traditionele en emotionele dimensie.

De kerkenraad voelt de verantwoordelijkheid, met name voor de generatie van de (nabije) toekomst, om tot keuzes te komen. Keuzes die ook kunnen/mogen rekenen op voldoende draagvlak bij de gemeenteleden.

Als er nu geen bewuste, richtinggevende keuzes worden gemaakt, dan zal er op afzienbare tijd, dat is binnen enkele jaren, geen (financiële) ruimte meer zijn om tot een eigen keuze te komen. Zover mogen we het toch niet laten komen?

Bij de afweging zal de centrale vraag zijn hoe willen/kunnen we in de toekomst, duurzaam en financieel gezond kerk zijn. Hoe passen daarin de elementen toegankelijkheid gebouwen, parkeren, elkaar ontmoeten, de kinderkerk, het jeugdwerk. Willen we (op termijn) commerciële exploitatie van een zalencentrum behouden? Of moeten we het over een andere boeg gooien?

We kunnen er niet omheen dat het aantal leden van onze kerk afneemt, evenals het reguliere kerkbezoek. Het rapport van de commissie Toekomst geeft ook dat inzicht met daarbij de gevolgen voor de financiën van de kerk.

Ook dit maakt het nodig dat we verder moeten kijken dan de huidige omstandigheden.

Buiten de huidige kaders denken daagt uit. Zo bleek al in de eerste verkennende bespreking in kerkenraad. Daar kwamen bijvoorbeeld als suggesties naar voren:

– overleg met de burgerlijke gemeente over de mogelijkheden tot afstoten en inpassen van KodH (met andere functie dan (enkel) kerkgebouw) samen met het bosperceel in het centrumplan Wolvega (aanpak Pastorieplein en omgeving);

– breek alle bebouwing op de locatie Ichtuskerk af en bouw daar een nieuw duurzaam, energiezuinig multifunctioneel kerkcentrum.

Er zullen vast nog meer suggesties komen waarover de kerkenraad zich zal buigen.

Enfin, de kerkenraad hoopt dat de gemeenteleden op 24 mei aanstaande, de kerkenraad voedt met uw gedachten, zorgen, uitdagingen en wensen. De kerkenraad rekent er op dat er, alvorens tot besluitvorming te komen, later dit jaar nog een gemeenteavond zal worden gehouden met dan een concrete voorzet.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Voorzitter M. Hoekstra

Menu